Skip to content

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website www.interimmo.nl. Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens de Inter Immo website te gebruiken. Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website van Inter Immo. Inter Immo stelt de voorwaarden als pdf-document beschikbaar. De Voorwaarden liggen tevens ter inzage ten kantore van Inter Immo op de Cinemadreef 124 te Almere en zullen op verzoek via info@interimmo.nl worden toegezonden.

Algemeen

Deze website is samengesteld door de Inter Immo Makelaardij, nummer Kamer van Koophandel: 58887601, (hierna: Inter Immo).

Toegestane gebruik

U dient zich als gebruiker van de Inter Immo-website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Inter Immo en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om een kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inter Immo, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopieren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Inter Immo, waarbij de website binnen de kaders van interimmo.nl verschijnt) aan te brengen, indien Inter Immo daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@interimmo.nl Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Inter Immo zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Inter Immo en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Inter Immo in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Inter Immo. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Inter Immo en/of haar leveranciers, behoudt Inter Immo zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Inter Immo is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Inter Immo zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Inter Immo is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Inter Immo is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten enof informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Inter Immo worden aangeboden. Inter Immo is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuurapparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Inter Immo. Inter Immo garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet enof accuraat is. Inter Immo garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Inter Immo garandeert voorts niet dat dergelijke fouten enof gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met Inter Immo. Inter Immo is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Inter Immo. U vrijwaart Inter Immo voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Privacy Policy en Cookie Policy

Privebeleid Cookiebeleid Onze Cookie Policy en Privacy Policy zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via andere websites worden verzameld en verwerkt. Ongevraagd toegestuurde informatie In geval u ongevraagd ideeen enof materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan Inter Immo via email of anderszins, zal Inter Immo gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopieren enof commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Inter Immo zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden. U vrijwaart Inter Immo hierbij terzake van alle schade en kosten die Inter Immo lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik enof de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Overig

Inter Immo behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Inter Immo en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Privacy beleid

www.interimmo.nl is eigendom van Inter Immo V.O.F.. Voor Inter Immo is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Inter Immo zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastlegging en verwerking gegevens

Om het gebruik van de website te bevorderen kan Inter Immo gegevens vastleggen in een bestand. Inter Immo gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Inter Immo en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als Inter Immo hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van www.interimmo.nl besluit zijn gegevens via Inter Immo aan derden te verstrekken, dan is Inter Immo op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Inter Immo zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten

Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een email versturen met vermelding van uw naam en adres aan de beheerder van het internet info@interimmo.nl Beveiliging gegevens Inter Immo maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. Bezoekgegevens Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde paginas. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Inter Immo haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen

Inter Immo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement.